Правилник

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на Скупштини Удружења Неуролога одржаној дана 15.03.2018. године, у Нишу, усвојен је

ПРАВИЛНИК

О раду Секције неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара
Ниш, Удружења неуролога Ниш.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником се утврђује назив, циљеви и деловање Секције здравствених техничара и медицинских сестара – Ниш (у даљем тексту: Секција), начин остваривања циљева, седиште Секције, услови чланства, права и обавезе чланова, организација и структура удружења, заступање и представљање Секције, јавно деловање, начин одлучивања и удруживања у међународне и домаће организације, доношење измена Правилника и јавне ознаке Секције.

Члан 2.

Секција неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш ( у даљем тексту „Секција” ) је облик рада и деловања Удружења неуролога Ниш, из домена научно –стручног – едукативног рада и континуиране едукације и стручног усавршавања. Секција је основана на неодређено време ради остваривања постављених заједничких и циљева од општег друштвеног интереса у области здравствене неге, лечења и помоћи оболелима од неуролошких болести. Организовање се врши искључиво у оквиру и кроз рад Удружења неуролога Ниш и Секција нема статус правног лица. Чланство у Секцији је добровољно.

Члан 3.

Секција окупља неуролошке здравствене техничаре и медицинске сестре, свих нивоа образовања и звања, у циљу њиховог организованог ангажовања у извршавању стручног плана и активности Удружења неуролога Ниш и спровођења континуиране медицинске едукације. Секција је стручна, профилна организација неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара, која окупља и стручњаке различитих подручја људског деловања (здравство, социјална заштита, образовање, култура, спорт и др.) ради остваривања заједничких интереса на пољу развијања теорије, праксе, организације и истраживања у области неуролошке здравствене неге.

Члан 4.

Циљеви рада и деловања Секције су:

 • унапређење, праћење и имплементација савремених научних метода у области здравствене неге неуролошких болесника;
 • стручно усавршавање неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара и свих профила и свих нивоа образовања и звања здравствених радника и сарадника, који учествују у мултидисциплинарном лечењу и здравственој нези неуролошких болесника;
 • координација рада између других делова Удружења неуролога Ниш;
 • сарадња са другим профилским друштвима, у земљи и у иностранству, у циљу подизања нивоа здравствене неге неуролошких болесника;
 •  мултидисциплинарна и мултипрофилска сарадња, у земљи и у иностранству;
 •  анализа спровођења здравствене неге у свакодневној пракси;
 •  размена стручних искустава и новина у области медицинских и других наука;
 •  планирање и организовање заједничких активности у области лечења и здравствене неге неуролошких болесника;
 •  промоција нових метода рада и достигнућа из области медицинских и других наука;
 •  планирање и спровођење континуиране медицинске едукације;
 •  формирање подружница и других облика профилских удруживања;
 •  заузимање етичких ставова о професији медицинске сестре-техничара;
 •  покретање иницијативе за побољшање статуса медицинске сестре-техничара у друштву и социјалној политици;
 •  учествовање у планирању и организацији образовања кадрова у области здравствене неге.

Члан 5.

Секција развија и спроводи облике и методе стручног рада здравствених радника, сарадника одговарајућих профила кроз реализацију својих планова рада и програма, који су у складу са плановима и програмима Удружења неуролога Ниш, у складу са достигнућима медицинске науке и праксе, а који нису забрањени и у складу су са законом и Уставом РС.

Члан 6.

Координацију стручног рада Секције спроводи извршни одбор кроз рад председника Секције.

Члан 7.

Секција обавља своју делатност под називом: ײ Секција неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш -Удружење неуролога Ниш”.

Члан 8.

Секција има свој лого, а у његовом обележавању стоји: ײУдружење неуролога Ниш – Секција неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш״.

Члан 9.

Штамбиљ Секције је правоугаоног облика под називом: ײУдружење неуролога Ниш – Секција неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш”.

Члан 10.

Печат које користи Секција јесте печат Удружења неуролога Ниш.

Члан 11.

Секција може члановима Секције/Удружења неуролога Ниш и другим физичким и правним лицима, посебно заслужним за унапређење рада Секције и теорије и праксе здравствене неге, додељивати одговарајућа признања: сертификате, захвалнице, повеље… на основу одлуке Комисије за награде и одликовања извршног одбора. Захвалнице, награде, сертификати мора да носе назив: „Удружење неуролога Ниш – Секција неуролошких здравствених техничара и медицинских сестара Ниш “.

Члан 12.

Рад Секције и његових органа је јаван.

Законитост рада Секције

Члан 13.

Секција нема својство правног лица. Права, обавезе и одговорности у раду секције произилазе из Устава, Закона и Статута Удружења неуролога Ниш. Секцију заступа Председник Секције. У случају спречености Председника замењује га Заменик Секције. Надзорни одбор Удружења неуролога Ниш контролише све активности Секције.

Члан 14.

Одлуку о оснивању и престанку рада Секције доноси Управни одбор Удружења неуролога Ниш, а верификује Скупштина Удружења неуролога Ниш. Секција може престати са радом на основу воље чланова или по сили закона. На основу воље чланова Секција престаје са радом уколико такву одлуку донесе Скупштина Удружења неуролога Ниш, а по предлогу најмање једне половине свих регистрованих чланова. По сили закона Секција престаје са радом када се за то испуне услови предвиђени императивним законским прописом, односно на основу одлуке надлежног државног органа.

Члан 15.

Одлуком Скупштине о престанку рада Секције одредиће се и поступак са имовином Секције која ће припасти установи која се бави лечењем и здравственом негом оболелих од неуролошких болести или домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

ДЕЛАТНОСТ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ

Члан 16.

Делатност Секције је:

 • омасовљење чланства Секције;
 • изналажење нових облика и метода рада секција;
 • активно укључивање у стручно-друштвени рад и спровођење КЕ;
 • развијање и размена стручних искустава;
 • брига о школовању, стручном усавршавању својих профила са захтевима савремене здравствене заштите и науке;
 • континуирана акција уздизања профила и развијања етичког лика здравственог радника;
 • конструктивна сарадња са стручним профилом у земљи и свету.

Члан 17.

Делатност Секције остварује се извршењем основних задатака:

1. рад на реализацији задатака које Секцији поставља Удружење неуролога Ниш;
2. учествовање у изради предлога, нормативних аката, законских прописа из области организације, рада и школовања профила здравствених техничара и медицинских сестара, свих нивоа образовања и звања, као и помоћног особља (школовање, стручно усавршавање, едукација и сл.);
3. разматрање, утврђивање стручних планова и јединственог стручног плана Удружења неуролога Ниш;
4. утврђивање поднетих предлога за ставове Удружења неуролога Ниш по свим стручним и организационим питањима;
5. планирање, организација и реализација планираних стручних манифестација (конгреса, симпозијума, семинара, тематских стручних конференција…) намењених одговарајућим профилима здравствених радника и сарадника које представљају заједничко стручно-друштвени интерес;

• Стручне скупове Секција ради у оквиру Удружења неуролога Ниш на заједничким сусретима, а може и самостално, али преко Удружења неуролога Ниш ( ово се односи на све стручне скупове и на акредитоване преко Здравственог савета РС );
• Одлуку о томе доноси Извршни одбор Удружења на предлог Секције.
6. да активира, координира и прати рад Секције у оквиру Удружења и да за показане резултате одаје јавна признања појединцима, другим удружењима, другим секцијама и свима онима који су на било који начин допринели развоју Секције и теорије и праксе здравствене неге;
7. да се преко својих представника укључује у рад едукативног центра при Удружењу;
8. да унапређује, прати, имплементира и размењује са другим профилским организацијама савремене научне методе у области здравствене неге неуролошких болесника;
9.мултидисциплинарна и мултипрофилска сарадња са другим профилским друштвима, у земљи и у иностранству, у циљу подизања нивоа здравствене неге неуролошких болесника;
10.да анализа, планира и организује спровођење здравствене неге у свакодневној пракси;
11.да промовише нове методе рада и достигнућа из области медицинских и других наука;
12.да формира подружнице и друге облике профилских удруживања у РС;
13.заузимање етичких ставова о професији медицинске сестре-техничара;
14.покретање иницијативе за побољшање статуса медицинске сестре-техничара у друштву и социјалној политици.

ЧЛАНСТВО

Члан 18.

Секцију чине редовни, почасни и добротворни чланови.

 • РЕДОВНИ ЧЛАН СЕКЦИЈЕ може бити сваки здравствени радник – сарадник који има завршену стручну спрему (средњу, вишу и високу) и добровољно је учлањен у Секцију. Редовни члан је : у радном односу у складу са законом, пензионисани здравствени радник, наставници средњих и високих школа за образовање здравствених кадрова, студенти и ученици завршних разреда школе за образовање здравствених профила. Редовни чланови могу бити и запослени у приватној делатности здравства као и незапослени здравствени радници који плате чланарину и поштују Статут.
 • ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ су лица која имају ванредну заслугу за развој струке тј. професије здравствених радника. Почасни чланови су и пензионисани здравствени радници и сарадници свих профила.

Права и дужности чланова Секције:

 • да бира и буде биран у све органе Секције и Удружења неуролога Ниш;;
 • да учествује у раду и спроводи донете одлуке Секције и Удружења неуролога Ниш;
 • да се стручно усавршава;
 • да уредно плаћа чланарину;
 • да поштује етичке норме професије и кодекс здравствених радника;
 • да помаже остварењу задатака Секције и Удружења неуролога Ниш;
 • да учествује на стручним скуповима и активно доприноси својој професији;
 • да иницира увођење стручних новина у рад.

Члан 19.

Почасни чланови и чланови добротвори имају право приступа на стручним скуповима Секције, али немају право одлучивања. Почасни чланови могу добијати одликовања које даје Секција.

Члан 20.

Чланство у Секцији престаје:

 • иступањем из чланства;
 • искључењем по одлуци суда части и скупштине Удружења неуролога Ниш;
 • неплаћањем чланарине 3 месеци;
 • ако је кажњен, правосудном пресудом редовног суда због кривичне одговорности;
 • смрћу;
 • ако је члан неке друге асоцијације (професионално сличне) а делује против интереса Секције.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СЕКЦИЈЕ

Члан 21.

Стручне активности су:

 • стручне конференције,
 • симпозијуми,
 • саветовања,
 • семинари,
 • учешће на конгресима,
 • курсеви.

Члан 22.

План стручних активности усваја се најкасније до 01. 12. т.г., за наредну годину.

Члан 23.

Секције по профилском раду (радној специјалности по основу радног места) су облик стручног деловања у оквиру Удружења. Секције окупљају здравствене раднике – сараднике са циљем уске стручне специјалности рада у интересу профила или сродне групације.

Члан 24.

Секција није самостална организациона форма рада. Организовање је искључиво у оквиру профилског Удружења. Самосталност стручног рада је у плану и извршењу стручног рада секције.

Члан 25.

Органи секција су:

 • Председник,
 • Потпредседник,
 • Извршни одбор секције.

Члан 26.

Чланове Извршног одбора секције бирају чланови. ИО спроводи одлуке скупштине Удружења. Припрема и организује стручне скупове и друге облике стручног усавршавања чланова секције.

Члан 27.

Секције доносе план својих стручних активности који се уграђује у план Удружења. Секција нема статус правног лица. Стручни скупови секције су једнодневни, едукативног су карактера.Могу бити и вишедневни али само као интерсекцијски или у оквиру Удружења неуролога Ниш.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Правилник о раду Секције предлаже Удружење на Скупштини, а верификацију даје Надзорни одбор и усваја га Извршни одбор Удружења, а најкасније шест месеци од доношења на Скупштини. Ако друштво нема правилник важе одредбе статута Удружења.

Члан 29.

Измене и допуне Правилника доноси Извршни одбор. Тумачење овог правилника даје Удружење.

Члан 30.

Правилник ступа на снагу после верификације Надзорног одбора Удружења и усвајањем од стране Извршног одбора Удружења.

СЕКЦИЈА НЕУРОНЕГА – ПРАВИЛНИК.pdf